รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

BSC201 : Computer for Business

BSC201 : Computer for Business

Week 2  การสร้างจดหมายเวียน     สำหรับการพิมพ์จดหมายถือเป็นอีกหนึ่...
Course

BSC321 : Data Communication and Network

BSC321 : Data Communication and Network

Course
Self enrolment

BSC351 : Database Management System

BSC351 : Database Management System

ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล (Database) ระบบฐานข้อมูล (Da...
Course
Self enrolment

BSC361 : Management Information System

BSC361 : Management Information System

  
Course
Self enrolment

BSC442 : Web Programming

BSC442 : Web Programming

Course
Self enrolment

BSC461 : Computer Security

BSC461 : Computer Security

Course
Self enrolment

BSC467 : Ethics and Laws for Practitioner of Computer

BSC467 : Ethics and Laws for Practitioner of Computer

          ศึกษาพฤติกรรม และธรรมชาติของมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ...
Course
Self enrolment

BSC485 : Seminar In Computer Application for Business

BSC485 : Seminar In Computer Application for Business

อภิปรายถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร...
Course
Self enrolment

BSC232 : Computer Programming II

BSC232 : Computer Programming II

Course
Self enrolment

BSC321 Data Communication and Network

BSC321 Data Communication and Network

Course
Self enrolment

BSC202 : Information Technology in Business - B2

BSC202 : Information Technology in Business - B2

Course
Self enrolment

BSC362 : System Analysis and Design - B2

BSC362 : System Analysis and Design - B2

Course
Self enrolment

BSC202 : Information Technology in Business - N

BSC202 : Information Technology in Business - N

Course