Help with Search courses
ศึกษาถึงความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารและ จัดการองค์กรธุรกิจ การใช้ระบบสารสนเทศในงานบริหารและจัดการองค์กรธุรกิจ ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กร ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การถึงความ