Help with Search courses
Course Description
วัตถุประสงค์ ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบ เทคนิคการรวบรวมข้อเท็จจริง พจนานุกรมข้อมูล แผนภาพกระแสข้อมูล ผังงานแบบโครงสร้าง การออกแบบระบบเชิงวัตถุ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การพัฒนาและทดสอบ การนำไปติดตั้งและการปรับปรุงระบบ เอกสารประกอบและการอบรมผู้ใช้