Help with Search courses
ศึกษาถึงระบบไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ระบบไฟฟ้า 2 เฟส และ 3 เฟส รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถทำการซ่อมและประกอบเครื่องได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในการจัดการงานด้านเอกสาร การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำแผนภูมิ การนำเสนอข้อมูลและผลงาน การจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานในชีวิตประจำวันด้านต่างๆ และการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลสำหรับการทำงานด้านเอกสาร ด้านการคำนวณ
ด้านการนำเสนอ และด้านการจัดการข้อมูล โดยสามารถใช้งานได้ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ สามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการทำงานร่วมกัน พร้อมนำมาประยุกต์ใช้งานในทางธุรกิจได้
ประเด็นด้านกฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจดิจิทัล ความเข้าใจภาพรวมด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการทำงานด้านธุรกิจดิจิทัล นโยบายของสภาพแวดล้อมธุรกิจดิจิทัล หลักกฎหมาย และหน้าที่ของศาล ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค ธุรกรรมทางการค้าและข้อบังคับของการตกลงทางดิจิทัล
การบริการทางการเงิน และระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย การจัดเก็บภาษี การต่อต้านการผูกขาดกฎหมายอาชญากรรม และกฎหมายระหว่างประเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของธุรกิจดิจิทัล รูปแบบและกลไกการให้สิทธิ์ การตรวจสอบและการตรวจหาการลักลอบ วิธีการเข้ารหัสลับข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ทางเทคโนโลยี การเจาะและลักลอบ และกรณีศึกษา