Help with Search courses

Course Description
ศึกษาในหัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง HCIA cloud service 3.0 ศึกษาถึง Cloud Computing Basics, HUAWEI CLOUD Overview, Compute Cloud Services, Network Cloud Services, Storage Cloud Services, Database, Security, CDN, EI Services and HUAWEI CLOUD O&M Basics

แนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเรียกซ้ำ ปรัชญาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน เช่น สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ ตารางแฮช โครงสร้างแบบต้นไม้และกราฟ เป็นต้น พื้นฐานการวิเคราะห์อัลกอริทึม และพื้นฐานของการแปลภาษาโปรแกรม

เป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับหลักการออกแบบสร้างเว็บ รวมไปถึงการใช้ภาษา HTML CSS และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ด้วยการเขียนโปรแกรม ทำระบบ CRUD