Help with Search courses

1/2566 ช่วง 2

ศึกษาหลักการในการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิตด้วยวิธีทางสถิติ และการใช้แผนภูมิชนิดต่างๆ การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการ การวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการควบคุมคุณภาพในงานการผลิต การจัดกลุ่มคุณภาพและการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ การประกันคุณภาพตามระบบของประเทศญี่ปุ่น การใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO เทคนิคในการควบคุมคุณภาพด้วยวิธี 5 ส.  Just in time Lean Production 6 ซิกมา และแนวโน้มการจัดการคุณภาพในอนาคต

1/2566

English for Logistics has been developed specifically for people work or want to work in the logistics industry and who need English to communicate in a variety of     situations with colleagues, clients, and business partners. It supplies you with the target vocabulary and commonly used expressions that are essential to communication    whether you work for a shipping agent, a customs broker, or a freight forwarder.

1/2566

ศึกษาโครงสร้างของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการจำแนกประเภทของสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ที่สามารถแข่งขันได้