Help with Search courses

แนวคิดและหลักการในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการธุรกิจดิจิทัล การใช้เครื่องมือดิทิัลมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค